50++ เกษตรอินทรีย์ 2021

ถั่งเช่าออแกนิค

ที่มาโครงการ :

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการคัดสรรประจําปี 2021 จัดขึ้นภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย์และพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์สู่ความยั่งยืน โดยหน่วยงานกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ จากทั่วประเทศ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านตรารับรองรองและผลิตภัณฑ์เกษตรอิทรีย์ รวมถึงการตลาด/การขาย โดยเฉพาะกลุ่มโมเดิร์นเทรด จํานวน 6 ท่าน ร่วมค้นหา สุดยอดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ประจําปี 2021 สําหรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนและพัฒนา ต่อยอด สร้างมูลค่าทางธุรกิจทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์และการส่งเสริมการตลาด/การขาย ในช่องทางออฟไลน์ โดยการวางจําหน่ายผลิตภันฑ์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนํา กลุ่มผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือร้านจําหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ รวมถึงการวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับ ความนิยมอย่าง Shopee และ Lazada เป็นต้น

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน

ถั่งเช่าออแกนิค